Beleidsplan

2018-2021

Beleidsplan Stichting Het Cellenbroederenhuis De Ellendige en andere Gevoegde Broederschappen (kortweg Het Cellenbroederenhuis)  2018-2021

1.     Doelstelling van Het Cellenbroederenhuis
2.     Vermogenspositie en beleggingsstatuut
3.     Bestuursstructuur en werkwijze
4.     Voornemens voor deze beleidsperiode

Bijlage A   Aanvraagformulier financiële ondersteuning project.
Bijlage B   Aanvraagformulier financiële ondersteuning individu.

1. Doelstelling van Het Cellenbroederenhuis

Het Cellenbroederenhuis biedt financiële ondersteuning aan instellingen met rechtspersoonlijkheid die werkzaam zijn ten behoeve van in Nijmegen of nabije omgeving wonende of tijdelijk verblijvende personen die door ziekte of gebrek, ouderdom of maatschappelijke oorzaken hulpbehoevend zijn. Ook individuen kunnen financieel ondersteund worden, mits zij in Nijmegen of nabije omgeving wonen of verblijven en de aanvraag hiertoe wordt gedaan door een instelling met rechtspersoonlijkheid of een professionele hulpverlener.

Meer.........

Overeenkomstig de jarenlange praktijk richt de Stichting haar aandacht op volwassenen vanaf 28 jaar die op enigerlei wijze zorg behoeven op het terrein van de geestelijke gezondheid of maatschappelijke noden. Aanvragen voor jeugdigen tot 28 jaar kunnen desgewenst worden gericht aan de Nijmeegse Stichting De Beide Weeshuizen.

De Stichting beoogt  door haar geldelijke bijdragen vooral nieuwe initiatieven en nieuw sociaal ondernemerschap van instellingen in de Nijmeegse samenleving te bevorderen. Financiële ondersteuning wordt in beginsel voor maximaal drie jaar verstrekt en uitsluitend voor (materiële) doeleinden waarvoor (vooralsnog) geen structurele financieringsbronnen open staan.

Aanvragen voor financiële ondersteuning moeten worden gedaan met behulp van het formulier in bijlage 1a (voor projecten) of 1b (voor individuen). Jaarlijks en aan het einde van de ondersteuningsperiode wordt (kort en bondig) verantwoording afgelegd over de besteding van de ontvangen gelden.

De afgelopen jaren is in het bestuur geconstateerd dat niet alle potentiële aanvragers van donaties bekend zijn met Het Cellenbroederenhuis. Daarom zal de komende periode worden ingezet op een actieve benadering en voorlichting van nieuwe potentiële doelgroepen.

In haar vergadering van 6 juni 2018 is door het college van regenten van Het Cellenbroederenhuis besloten de Kelfkenstichting, die nagenoeg dezelfde doelstelling heeft als Het Cellenbroederenhuis en waarvan hetzelfde college het bestuur vormt, te laten opgaan in Het Cellenbroederenhuis. Dit zal per 1 januari 2019 worden geëffectueerd. Per dezelfde datum zal het vermogen van de Kelfkenstichting overgaan naar Het Cellenbroederenhuis. In het vervolg van dit beleidsplan wordt ervan uitgegaan dat integratie van beide stichtingen reeds heeft plaatsgevonden.

 

 

2. Vermogenspositie en beleggingsstatuut

Het Cellenbroederenhuis beschikt over een vermogen dat bestaat uit onroerende zaken (gronden), effecten en banktegoeden. Het vermogen van de Kelfkenstichting bestaat uit banktegoeden.

Meer.........

Van oudsher is een deel van het vermogen van de stichting belegd in landerijen in de Ooijpolder. Ondanks het beperkte rendement van die belegging is door de eeuwen heen gebleken dat deze waardevast is en ook incidentele baten kan opleveren. Daarom wordt deze vorm van beleggen vooralsnog gecontinueerd.

De aan de stichting toebehorende effecten en liquide middelen zijn in bewaring gegeven bij de ABN-AMRO Bank N.V. Gezien de aard van de stichting is het beleggingsbeleid matig defensief.

Een beleggingscommissie, bestaande uit tenminste twee regenten, heeft periodiek overleg met de accountmanager van de ABN-AMRO Bank over de aard en de samenstelling van de effectenportefeuille en de wenselijkheid van mutaties daarin.

Uitgangspunt van Het Cellenbroederenhuis is zijn vermogen tenminste in stand te houden en in beginsel jaarlijks niet meer uit te keren aan donaties dan het jaarlijks rendement van dat vermogen, na inflatiecorrectie en aftrek van de kosten van instandhouding.

Het beperkte rendement van de belegging in landerijen en het defensieve beleggingsbeleid in effecten hebben de afgelopen periode de vraag doen rijzen of, zonder teveel risico in te teren op het vermogen van de stichting, een meer offensief beleggingsbeleid te overwegen zou zijn. Gezien de in principe oneindige beleggingshorizon van de stichting lijkt dat een reële optie. Hiertoe zal advies worden gevraagd aan een onafhankelijk financieel adviseur.

 

3. Bestuursstructuur en werkwijze

Het bestuur van de stichting bestaat uit acht regenten waarvan bij voorkeur de helft vrouw en de helft man is. Qua deskundigheid van de regenten wordt gestreefd wordt naar een samenstelling die zo goed mogelijk past bij de doelstelling en opdracht van de stichting.

Meer.........
Nieuwe regenten worden benoemd door het bestuur en zijn per vier jaar herbenoembaar voor in totaal maximaal drie termijnen.
De regenten ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden; wel hebben zij recht op vergoeding van door hen gemaakte kosten ten behoeve van de stichting.
Het college van regenten wordt financieel en administratief bijgestaan door een secretaris/rentmeester die geen deel uitmaakt van het bestuur. De secretaris/rentmeester ontvangt voor zijn werkzaamheden een beloning naar rato van het aantal bestede uren.
Het college van regenten vergadert in beginsel maandelijks, met uitzondering van de maanden juli en augustus, telkens op de eerste dinsdag van de maand. In deze vergaderingen vindt besluitvorming plaats over de ingediende projectaanvragen en aanvragen voor financiële ondersteuning van individuen.
Is spoed vereist, en bedraagt het gevraagde bedrag niet meer dan 1.500 euro, dan kan de Commissie Verkorte Procedure buiten de vergadering om een besluit nemen.
Naast bovenstaande besluitvorming wordt in de vergaderingen gesproken over organisatorische kwesties en zaken die te maken hebben met het beheer van het vermogen en bezit van de stichting.
Zo nodig wordt de besluitvorming over aanvragen voor financiële ondersteuning in klein comité voorbereid. Afhankelijk van de bekendheid van het college met de aanvrager en de helderheid van de aanvraag, kan daarbij verzocht worden om mondelinge toelichting van de aanvrager, ten overstaan van het gehele college dan wel het comité dat de besluitvorming voorbereidt.

Criteria

Aanvragen voor financiële ondersteuning worden door het college getoetst aan de volgende criteria:

Meer.........

  1. Behoort de doelgroep of het individu waarvoor financiële ondersteuning gevraagd wordt tot (een van) de doelgroep(-en) van Het Cellenbroederenhuis?
  2. Is, in geval van een aanvraag door een instelling, sprake van een vernieuwend initiatief of nieuw sociaal ondernemerschap?
  3. Is, in geval van een aanvraag voor een individu, sprake van een gewenst doel dat zonder een donatie van Het Cellenbroederenhuis naar alle waarschijnlijkheid niet bereikt kan worden?
  4. Zijn voor financiering van het initiatief, het ondernemerschap of de aanvraag voor een individu geen voorliggende financieringsbronnen beschikbaar?
  5. Is er voldoende vertrouwen bij het college dat de te verstrekken donatie kwalitatief goed en overeenkomstig de aanvraag zal worden besteed?

Aanvragen voor financiële ondersteuning kunnen worden gedaan met behulp van formulier 1a. (voor instellingen) en 1b. (voor individuen). Aanvragen die voor de 15e van een maand zijn ingediend worden in principe behandeld in de vergadering van de eerste dinsdag van de maand daarop (met uitzondering van de maanden juli en augustus).

Donaties kunnen eenmalig worden verstrekt, dan wel voor meerdere jaren achtereen. Bij eenmalige donaties wordt na afloop van het project of de periode van de ondersteuning gevraagd om een korte verantwoording van de besteding van de ontvangen gelden. Bij donaties voor meerdere jaren achtereen wordt na afloop van elk jaar zo’n verantwoording gevraagd.

 

4. Voornemens voor deze beleidsperiode

Het laten opgaan van de Kelfkenstichting in Het Cellenbroederenhuis brengt met zich mee dat eerstgenoemde stichting ontbonden moet worden en dat de statuten van Het Cellenbroederenhuis gewijzigd moeten worden. Het ontbinden van de Kelfkenstichting en het wijzigen van de statuten van Het Cellenbroederenhuis zal per 1 januari 2019 worden geëffectueerd.

Meer.........
  1. Zeker nadat de Kelfkenstichting is opgegaan in Het Cellenbroederenhuis is het jaarlijks uit te keren bedrag aan donaties groter dan het bedrag dat wordt aangevraagd. Daarom is besloten Het Cellenbroederenhuis meer op de kaart te gaan zetten in het Nijmeegse. Drie manieren om dat te doen zullen in de komende beleidsperiode worden opgepakt. Ten eerste zal actief contact worden gezocht met de Nijmeegse media zoals de Gelderlander, de Brug en Omroep Nijmegen om te zien of een item of uitzending kan worden gewijd aan het werk van de stichting. Ten tweede zullen de regenten in tweetallen in gesprek gaan met relevante stakeholders om de doelstelling van Het Cellenbroederenhuis nog eens expliciet onder de aandacht te brengen. Ten derde zal de website zodanig aangepast worden dat meer accent komt te liggen op de doelstelling van de stichting dan op haar geschiedenis.
  2. Overeenkomstig de traditie is door de stichting tot op heden gekozen voor een matig defensieve strategie ter belegging van haar vermogen. Dat resulteert in een relatief laag rendement. Gezien de in principe oneindige beleggingshorizon van de stichting is minder defensief beleggen echter een optie. Om deze mogelijkheid te onderzoeken zal een onafhankelijk financieel adviseur gevraagd worden hierover advies uit te brengen.
  3. Het college van regenten hecht aan tradities die soms al eeuwen bestaan. Het geeft er een invulling aan die past bij de huidige tijd. Daarbij wordt uiteraard ook het kostenaspect meegewogen.
  4. Om het doen van aanvragen en verantwoording van donaties van zowel instellingen als voor individuen te vergemakkelijken zal op de website een eenvoudig gestandaardiseerd aanvraagformulier beschikbaar gesteld worden (bijlage 1a. en b).
  5. Om de zichtbaarheid en slagvaardigheid van de stichting te vergroten en aanvragers beter van dienst te kunnen, zijn zal nauwer samenwerking gezocht worden met andere charitatieve instellingen in het Nijmeegse.