Subsidies

Subidie aanvragen

Voor het aanvragen van subsidie maakt u gebruik van een van de volgende formulieren:

Bijlage A  Aanvraagformulier financiële ondersteuning project.
Bijlage-B  Aanvraagformulier financiële ondersteuning individu.

Desgewenst kan een van de regenten u helpen met het invullen van het aanvraagformulier. Neem hiertoe contact op met de secretaris.

Mogelijk wordt verzocht de aanvraag in de vergadering van het bestuur toe te lichten.

Na afloop van de subsidieperiode vragen wij een korte rapportage van de bereikte resultaten.

Criteria aanvraag subsidies

Een aanvraag voor een subsidie moet voldoen aan bepaalde criteria.

Allereerst wordt getoetst of een aanvraag voldoet aan het formele criterium van werken voor doelgroepen zoals die staan vermeld in artikel 2 van de statuten. (Zie onder ‘Doelstelling’)

Vervolgens hanteert het College een aantal richtinggevende uitgangspunten:

Is er sprake van ‘noden’?

Is er sprake van een vernieuwend initiatief?

Is er sprake van reguliere financiering voor de instelling?

Zo ja, waarom wordt deze activiteit dan niet uit dat reguliere budget betaald?

Hoe is de financiële situatie van de instelling (vermogensvorming) onder wiens hoede de activiteit wordt ontwikkeld en/of uitgevoerd? En/of: hoe is de financiële situatie van de betrokken doelgroep/ cliënten?

Hoe is het gesteld met de professionaliteit van de instelling/initiatiefnemers; wat is de te verwachten kwaliteit van de uitvoering?

Gaat het om additionele voorzieningen? En hoe relevant acht het College die aanvulling in het licht van maatschappelijke noden?

Aanvragen van individuele personen worden niet in behandeling genomen. Wel kunnen organisaties een aanvraag doen ten bate van hulpbehoevende individuen.

De aanvragende organisaties worden door het College getoetst op de relatie met de doelgroep (aansluitend bij doelstelling van de Stichting), professionaliteit en zorgvuldigheid, werkwijze en wijze van aanvragen en verantwoorden.

Uitgesloten zijn organisaties die een zakelijk belang hebben (zoals schuldeisers en bewindvoerders).