Subsidies

Subidie aanvragen

Voor het aanvragen van subsidie kunt u gebruik maken van een van de volgende formulieren:

Bijlage A   Aanvraagformulier financiële ondersteuning project
Bijlage B   Aanvraagformulier financiële ondersteuning individu.

Het college van regenten vergadert maandelijks op de eerste dinsdag van de maand. U kunt uw aanvraag indienen tot 10 dagen vooraf aan de volgende vergadering.
Mogelijk wordt u nog gevraagd om nadere informatie of om uw aanvraag in de vergadering toe te lichten.
Na afloop van de subsidieperiode vragen wij van u een korte rapportage van de bereikte resultaten.

Criteria aanvraag subsidies

Een aanvraag voor een subsidie moet voldoen aan bepaalde criteria.

Allereerst wordt getoetst of een aanvraag voldoet aan het formele criterium van werken voor doelgroepen zoals die staan vermeld in artikel 2 van de statuten. (Zie onder ‘Doelstelling’)
Vervolgens hanteert het College zes richtinggevende uitgangspunten:

Is er sprake van ‘noden’ ?
Is er sprake van een vernieuwend initiatief ?
Is er sprake van reguliere financiering voor de instelling ?

Zo ja, waarom wordt deze activiteit dan niet uit dat reguliere budget betaald?

Hoe is de financiële situatie van de instelling (vermogensvorming) onder wiens hoede de activiteit wordt ontwikkeld en/of uitgevoerd? En/of: hoe is de financiële situatie van de betrokken doelgroep / cliënten?
Hoe is het gesteld met de professionaliteit van de instelling / initiatiefnemers; wat is de te verwachten kwaliteit van de uitvoering?
Gaat het om additionele voorzieningen? En hoe relevant acht het College die aanvulling in het licht van maatschappelijke noden?
Aanvragen van individuele personen worden niet in behandeling genomen.
Wel kunnen organisaties een aanvraag doen ten bate van hulpbehoevende individuen.

Toetsing

De aanvragende organisaties worden door het College onder meer op de volgende criteria getoetst:
relatie met doelgroep (aansluitend bij doelstelling van de Stichting)
professionaliteit en zorgvuldigheid, werkwijze en wijze van aanvragen en verantwoorden.
uitgesloten zijn organisaties die een zakelijk belang hebben (zoals schuldeisers en bewindvoerders).